Ruimtelijke procedures

Archeologie is nog vaak een ‘black box’ binnen ruimtelijke procedures. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan, hoe lang duurt dat, wanneer is het klaar? Moet er voor een bestemmingsplanprocedure al een opgraving plaatsvinden? Kan voor een m.e.r. volstaan worden met een bureauonderzoek? Hoe zijn de rollen en taken verdeeld? Hoe werkt een besluit op het ene niveau door op andere niveaus? Wat te doen bij tegenstrijdige eisen? Ik adviseer u graag en helder op het snijvlak van archeologie en ruimtelijke procedures.

Overheden als bevoegd gezag
inpassen erfgoed in structuurvisies, omgevingsvisies en beeldkwaliteitsplannen
solide opname archeologie in bestemmingsplannen, inpassingsplannen, m.e.r.-trajecten
praktische en werkbare vergunningverlening en handhaving
heldere omgang met zienswijzen, bezwaar en beroep
afstemming en procesbegeleiding

Initiatiefnemers
wat moet u aanleveren aan de bevoegde overheid?
met welke doorlooptijden en kosten moet u rekening houden?
hoe werkt u met meerdere bevoegde overheden binnen hetzelfde project?

Archeologische bedrijven
in welke ruimtelijke procedure zit de opdrachtgever en wat is daarvoor nodig?
wie is wanneer bevoegde overheid?
hoe om te gaan met verschillen van inzicht tussen bevoegde overheid en bedrijf?

Ik heb vele soorten ruimtelijke procedures begeleid en heb er plezier in met archeologie bij te dragen aan een goede ruimtelijke ordening. Over deze en andere onderwerpen geef ik trainingen en cursussen.